top of page

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Cookies

Identyfikacja operatora

Niniejsza strona internetowa www.tavernahummus.com jest prowadzona przez spółkę TRANSTRADE s. r. o, IČO: 31342591, wpis do rejestru ORSR Bratislava I, sekcja: Sro, insert no. 4373 / B (zwanym dalej "Operatorem").

Dane kontaktowe Operatora

Adres korespondencyjny: Nádražná 34 900 28 Ivanka pri Dunaji

Adres e-mail:  sekretariat@transtrade.sk

Telephone:  +421 2/459 450 08

Operator nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

-Poszczególne cele przetwarzania danych osobowych, jak również podstawa prawna przetwarzania, znajdują się poniżej.
Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, należy wyraźnie wskazać uzasadnione interesy, którymi kieruje się Operator lub osoba trzecia.

- Zawsze zostaniesz poinformowany, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym lub wymogiem koniecznym do zawarcia umowy oraz czy Państwo, jako osoba zainteresowana, są zobowiązani do podania danych osobowych, jak również o możliwych konsekwencjach niepodania tych danych.
W przypadku, gdy Operator zamierza dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż ten, w którym zostały one od Państwa uzyskane, otrzymają Państwo informację o tym innym celu oraz inne stosowne informacje, o których mowa w Art. 13 par. 2. GDPR Operator poinformuje Cię o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, jeśli tacy istnieją.

-W celu zapewnienia uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych Operator poinformuje Państwa o okresie przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, o kryteriach jego ustalenia.

- Zawsze masz prawo do żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 (1) 2 lit. a) GDPR, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej odwołaniem. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadkach, gdy jest to określone przepisami.
 

-Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Operatora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli tak, to ma Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 15 par. 1 GDPR. Mają Państwo prawo zażądać kopii danych osobowych, które są przetwarzane na Państwa temat.

- Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora poprawienia bez zbędnej zwłoki swoich nieprawidłowych danych osobowych. W zakresie celów przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 

-Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia swoich danych osobowych, a Operator jest zobowiązany do usunięcia tych danych.
 

-Masz prawo żądać od Operatora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w Art. 18 GDPR.
 

-Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które przekazałeś Operatorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz masz prawo do przekazania tych danych innemu operatorowi zgodnie z art. 20 GDPR.

-Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z konkretną sytuacją - wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1. 1 sekcji (e) lub (f) GDPR, w tym sprzeciw wobec profilowania na podstawie tych przepisów.


-Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim dotyczy ono marketingu bezpośredniego.


-W przypadku naruszenia danych osobowych, które może prowadzić do wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych, Operator powiadomi Cię bez zbędnej zwłoki.

Zapewniamy informacje i zawiadomienia, aby pomóc Ci zrozumieć, co możemy zrobić z danymi osobowymi, które nam przekazujesz. Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik akceptuje nasze Oświadczenie o ochronie prywatności i zgadza się, że możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać jego dane osobowe w sposób określony w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
Jeśli nie zgadzasz się z tym stwierdzeniem, prosimy nie udostępniać nam swoich danych osobowych.

 

Indywidualne cele wykorzystania Państwa danych osobowych

STRONY INTERNETOWE I KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Cookies to małe pliki tekstowe, które pozwalają na ponowne rozpoznanie użytkownika. Te pliki cookies zapamiętują Twoje decyzje podejmowane na stronie (np. zapamiętują Twój preferowany sklep). Pliki te mogą również zapamiętać zmiany dokonane przez użytkownika, np. w rozmiarze lub rodzaju czcionki.

 

JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE?

Ta strona używa plików cookies do zbierania anonimowych informacji statystycznych o odwiedzających, do zapamiętywania ustawień użytkownika, do lepszego dopasowania reklam do zainteresowań odwiedzających oraz do niezbędnej funkcjonalności strony. Pliki cookie nie będą wykorzystywane do celów innych niż podane. Jeśli chcesz odwołać zgodę na wykorzystywanie plików cookies, napisz do nas na adres sekretariat@transtrade.sk.

JAK KONTROLOWAĆ PLIKI COOKIE?

Użytkownik może kontrolować i/lub usuwać pliki cookie według własnego uznania - szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie aboutcookies. org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie przechowywane na Twoim komputerze, a także możesz ustawić większość przeglądarek, aby uniemożliwić ich przechowywanie. Jednak w takim przypadku może być konieczne ręczne dostosowanie niektórych ustawień przy każdej wizycie na stronie internetowej, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

TECHNICZNE NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

PLIKI COOKIES WYMAGANE DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA STRONY

Lista niezbędnych technicznie plików cookie wymaganych do funkcjonowania strony znajduje się tutaj.

 

COOKIES FOR MARKETING A REMARKETING

Dostarczanie informacji. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będą przechowywane w centrum danych firmy Internet CZ, a. s. , Czechy i są udostępniane lub przekazywane naszym pracownikom pracującym poza granicami kraju, osobom trzecim, partnerom biznesowym, organom rządowym i organom ścigania, ewentualnym nowym właścicielom naszej firmy i dostawcom, których zatrudniamy do przetwarzania danych, z których niektórzy mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich udostępnienie.

Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza UE?

Ze względu na fakt, że nasza firma TRANSTRADE działa w wielu krajach, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom lub dostawcom, przekazywane i/lub przechowywane w krajach spoza UE, a w krajach tych przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą być niższe niż w UE. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są chronione w takim samym stopniu, jak w UE, w tym staramy się zapewnić ich bezpieczeństwo i wykorzystywanie zgodnie z naszymi wytycznymi i uzgodnionym celem.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się z kopią konkretnych środków stosowanych w celu eksportu Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt.

Niektóre państwa nienależące do UE zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające zasadniczo równoważną ochronę na mocy unijnych przepisów o ochronie danych i dlatego nie są potrzebne dodatkowe gwarancje przy przekazywaniu danych osobowych do tych jurysdykcji (pełny wykaz znajduje się na stronie http://ec. europa. eu/justice/data-protection/international-transfers /adequacy/index_en. htm). W krajach, które nie uzyskały tej zgody (np. Rosja), będziemy wymagać albo Państwa zgody na przekazanie danych, albo przekazanie danych odbędzie się zgodnie z warunkami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, które nakładają te same obowiązki w zakresie ochrony danych bezpośrednio na odbiorcę, chyba że obowiązujące. przepisy o ochronie danych osobowych pozwalają na przeprowadzenie tego przekazania bez takich formalności.

Wszystkie strony spoza UE, którym udostępniane są dane osobowe, przetwarzają dane, realizują i dostarczają zamówienia oraz świadczą usługi wsparcia w naszym imieniu. Możemy również przekazywać zbiorcze informacje na temat korzystania z naszej strony osobom trzecim, ale nie będą one zawierać informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli uważamy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw i/lub zastosowania się do środków nałożonych w postępowaniu sądowym, na żądanie organu regulacyjnego lub w innym postępowaniu prawnym, którego jesteśmy stroną.

 

O ile prawo nie stanowi inaczej, nie będziemy udostępniać, sprzedawać ani rozpowszechniać żadnych danych osobowych dostarczonych nam przez użytkownika bez jego zgody. Jeśli nasza firma utworzy spółkę joint venture z innym podmiotem, zostanie sprzedana lub połączona z innym podmiotem, informacje o użytkowniku mogą zostać przekazane naszemu nowemu partnerowi biznesowemu lub właścicielowi.

 

Użytkownicy poniżej 16 roku życia

Jeśli masz 16 lat lub mniej, przed podaniem nam jakichkolwiek danych osobowych poproś swoich rodziców lub opiekunów o zgodę. Użytkownicy bez takiej zgody nie są uprawnieni do przekazywania nam danych osobowych.

 

Inne strony internetowe

Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które są poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszym oświadczeniem o prywatności i cookies. Jeśli odwiedzisz inne strony internetowe za pośrednictwem tych linków, operatorzy tych stron mogą uzyskać od Ciebie informacje, które następnie wykorzystają zgodnie ze swoim oświadczeniem o ochronie prywatności, które może się różnić od naszego oświadczenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich wypowiedzi ani za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem o ochronie prywatności i plikach cookie oraz regulaminami wszelkich odwiedzanych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki lub linki, przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych na takie strony internetowe stron trzecich.

Bezpieczeństwo danych i przechowywanie danych

Stosujemy ścisłe fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed osobami nieupoważnionymi oraz przed nielegalnym przetwarzaniem, nieprzewidzianą utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem, zarówno w trybie online, jak i offline. Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to konieczne dla celów zbierania danych, a następnie tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo.

 

Przekazywanie danych przez Internet i ograniczenie odpowiedzialności

TRANSTRADE stosuje odpowiednie środki w celu ochrony przed wirusami i innymi szkodliwymi elementami, jednak ze względu na charakter Internetu nie jest możliwe zagwarantowanie, że Państwa wizyta na naszej stronie nie zostanie zakłócona, że będzie ona wolna od błędów lub że serwery lub wiadomości e-mail nie będą zawierały wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Możesz przeglądać informacje, które posiadamy na Twój temat; możesz poprosić o wprowadzenie niezbędnych zmian, tak aby były one dokładne i aktualne lub o usunięcie danych, które posiadamy na Twój temat. Możesz również poinformować nas, jeśli chcesz ograniczyć przetwarzanie danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Jeśli chcesz to zrobić, prosimy o kontakt z nami poprzez dane kontaktowe. Masz również prawo do przekazania informacji, które przechowujemy na Twój temat innemu, wybranemu przez Ciebie usługodawcy.

Wycofanie zgody

Jeśli poprosiliśmy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przechowujemy, mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz to zrobić, prosimy o kontakt z nami poprzez dane kontaktowe.

 

Skarga

You have the right to file a complaint to the supervisory body for personal data protection at the local level by sending your application to the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic, the contact can be found at  https://dataprotection.gov.sk/uoou/en.

bottom of page